وبلاگ آزمایشگاه مرکزی ابن هیثم بن رود

آزمایشات فیزیک -شیمی -زیست

سرفصل های جلسات آزمایش فیزیک-زیست -شیمی

آزمایش های فیزیک سال اول دبیرستان

جلسه اول : بررسی قانون پایستگی انرژی (آزمایش آونگ و ... ) ( هدف : بررسی گرما و انبساط دما )

موضوع آزمایش 1 : مشاهده انبساط در جامدات: حلقه و  گلوله _پیرومتر

موضوع آزمایش 2 : مشاهده انبساط در مایعات ( آشنایی با اصول ساخت دماسنج (

موضع آزمایش 3 : معرفی انواع دماسنج

موضوع آزمایش 4 : مشاهده روش تعیین نقاط ثابت دماسنجی

موضوع آزمایش 5 : اثر ناخالصی بر نقطه ذوب

موضوع آزمایش 6 : اثر ناخالصی بر نقطه جوش

موضوع آزمایش 7 : کوپل ترموالکتریک

موضوع آزمایش 8 : انبساط در گازها

جلسه دوم

 موضوع آزمایش 1 : بررسی تعادل گرمایی

موضوع آزمایش 2 : رسانش گرما در جامدات

موضوع آزمایش 3 : آزمایش بررسی رسانایی گرمایی در آب

موضوع آزمایش 4 : آزمایش در مورد انتقال گرما در مایعات و گازها

موضوع آزمایش 5 : آزمایش در مورد گرمای ویژه

موضوع آزمایش 6 : اندازه گیری ظرفیت گرمای ویژه مس ( اختیاری (

جلسه سوم

موضوع آزمایش : کلیه آزمایشات مربوط به الکتریسیته ساکن

 

جلسه چهارم

موضوع آزمایش 1 : بستن مدار ساده و استفاده از آمپرمتر و ولتمتر در مدار

موضوع آزمایش 2 : تحقیق تساوی شدت جریان در نقاط مختلف یک مدار متوالی

موضوع آزمایش 3 : تحقیق رابطه ی بین شدت جریان با مقاومت در یک مدار

موضوع آزمایش 4 : تحقیق قانون اهم

جلسه پنجم

موضوع آزمایش 1 : طرق ایجاد باریکه نور ( آشنایی با پرتوافکن(

موضوع آزمایش 2 : سایه و نیمسایه

·       چشمه نور  ( سایه(

·       چشمه نور گسترده ( دونقطه ای (

·       چشمه نور گسترده ( بینهایت نقطه ی روشن (

موضوع آزمایش 3 : تحقیق قوانین بازتابش نور

موضوع آزمایش 4 : بررسی مشخصات تصویر درآینه تخت

موضوع آزمایش 5 : آیینه های متقاطع و موازی

جلسه ششم

موضوع آزمایش  1 : تعیین فاصله کانونی مدل آیینه مقعر

موضوع آزمایش  2 : تحقیق قواعد بازتابش باریکه نور در مدل آیینه مقعر ( رسم پرتوهای بازتاب در آیینه مقعر (

موضوع آزمایش  3 : تعیین فاصله کانونی آیینه مقعر

موضوع آزمایش  4 : بررسی مشخصات تصویر جسمی که در فواصل مختلف از یک آیینه مقعر قرار می گیرد

جلسه هفتم

موضوع آزمایش  1 : تعیین فاصله کانونی مدل آیینه محدب

موضوع آزمایش  2 : تحقیق قواعد بازتابش باریکه نور در مدل آیینه محدب ( رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب(

موضوع آزمایش  3 : تعیین فاصله کانونی آینه محدب با استفاده از شی مجازی ( اختیاری (

 

 

موضوع آزمایش  4 : بررسی مشخصات تصویر جسمی که در فواصل مختلف از یک آیینه محدب قرار می گیرد

موضوع آزمایش  5 : تعیین میدان دید در انواع آیینه ها

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : تحقیق قوانین شکست نور

موضوع آزمایش  2 : تیغه متوازی السطوح ( عمق واقعی ، عمق ظاهری (

موضوع آزمایش  3 : زاویه حد و بازتابش کلی

موضوع آزمایش  4 : بررسی مسیر نور درمنشور و مشاهده تجزیه نور در منشور

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : تعیین کانون مدل عدسی همگرا

موضوع آزمایش  2 : سم پرتوهای شکست در عدسی همگرا و تحقیق قواعد شکست نور در عدسی همگرا

موضوع آزمایش  3 : تعیین فاصله کانونی عدسی همگرا

موضوع آزمایش  4 : بررسی مشخصات تصویر جسمی که در فواصل مختلف از عدسی همگرا واقع است

جلسه دهم

موضوع آزمایش  1 : تعیین کانون مدل عدسی واگرا

موضوع آزمایش  2 : رسم پرتوهای شکست در عدسی واگرا و تحقیق قواعد شکست نور در عدسی واگرا

موضوع آزمایش  3 : تعیین فاصله کانونی عدسی همگرا با استفاده از شی مجازی ( اختیاری (

موضوع آزمایش  4 : بررسی مشخصات تصویر جسمی که در فواصل مختلف از یک عدسی واگرا قرار می گیرد

 

 

آزمایش های فیزیک سال دوم

جلسه اول

موضوع آزمایش  1 : آشنایی با کمیت های اصل و خطاهای اندازه گیری

موضوع آزمایش  2 : آشنایی با کولیس ورینه و طرز اندازه گیری قطر داخلی ، قطر خارجی و عمق

موضوع آزمایش  3 : آشنایی با ریز سنج و طرز اندازه گیری با آن

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1 : اندازه گیری جرم با ترازو

موضوع آزمایش  2: اندازه گیری جرم و حجم یک قطره آب

·       با استفاده از قطره چکان و استوانه مدرج

·       با استفاده از بورت و بشر

موضوع آزمایش  3 : هدف : استفاده از آونگ برای سنجش زمان ، موضوع : تعیین زمان نوسان یک آونگ

جلسه سوم

موضوع آزمایش  1 : بررسی حرکت یکنواخت ( به کمک تخت هوا )

موضوع آزمایش  2 : بررسی حرکت شتابدار

موضوع آزمایش  3 : اندازه گیری شتاب ثقل

جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : اندازه گیر ثابت فنر

موضوع آزمایش  2 : آزمایش برآیندها نیروها

موضوع آزمایش  3 : آزمایش اصطکاک

جلسه پنجم

موضوع آزمایش  1 : آزمایش چگالی

موضوع آزمایش  2 : مشاهده نیروی چسبندگی

 

موضوع آزمایش  3 : آزمایش کشش سطحی

موضوع آزمایش  4 : مشاهده خاصیت موئینگی

موضوع آزمایش  5 : آشنایی با مانومتر و بررسی بستگی فشار داخل مایعات به عمق و چگالی ( به جهت بستگی ندارد )

موضوع آزمایش  6 : آشنایی با بارومتر توریچلی و انواع دیگر بارومتر

موضوع آزمایش  7 : ظروف مرتبط

جلسه ششم

موضوع آزمایش  1 : آزمایش تعادل

موضوع آزمایش  2 : تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج

موضوع آزمایش  3 : تعیین ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیم

جلسه هفتم

موضوع آزمایش  1 : تعیین گرمای نهان ذوب یخ

موضوع آزمایش  2: تعیین گرمای نهان تبخیر یخ

موضوع آزمایش  3 : تعیین ضریب انبساط طولی جامدات

موضوع آزمایش  4 : آشنایی با دماپا

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : تعیین ضریب انبساط سطحی

موضوع آزمایش  2 : تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات

موضوع آزمایش  3 : آزمایش در مورد انبساط غیر عادی آب ( آزمایش هوب )

موضوع آزمایش  4 : بررسی طرق انتقال گرما

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : تحقیق قانون بویل ـ ماریوت

موضوع آزمایش  2 : تحقیق قاونین شارل ـ گیلوساک

 

آزمایش های فیزیک سال سوم

جلسه اول

موضوع آزمایش  1 : بررسی فرآیند همدما ( و رسم نمودار تغییرات فشار بر حسب حجم در دمای ثابت (

موضوع آزمایش 2 : بررسی فرآیند هم حجم ( ورسم نمودار تغییرات فشار بر حسب دما و تعیین صفر مطلق (

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1 : بررسی فرآیند هم فشار ( و رسم نمودار تغییرات حجم بر حسب دما و تعیین صفر مطلق (

موضوع آزمایش  2 : بررسی فرآیند بی دررو

موضوع آزمایش  3 : مشاهده مدل موتور چهارزمانه

جلسه سوم

موضوع آزمایش  1 : کلیه ی آزمایشات مربوط به الکتریسیته ساکن

جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : بستن مدار ساده و آشنایی با ولت متر و آمپرمتر

موضوع آزمایش  2 : آشنایی با خازن

موضوع آزمایش  3 : آزمایش شارژ و دشارژ خازن ( و رسم منحنی تغییرات اختلاف پتانسیل دوسر خازن نسبت به زمان شارژ یا دشارژ (

جلسه پنجم

موضوع آزمایش  1 : استفاده از رئوستا در مدار

موضوع آزمایش  2 : تعیین مقاومت یک لامپ در ولتاژهای مختلف

موضوع آزمایش  3 : تحقیق قانون اهم به کمک مقاومت استاندارد

 

جلسه ششم

 

موضوع آزمایش  1 : تحقیق رابطه ی 

موضوع آزمایش  2 :  آشنایی با مقررات کد رنگی

موضوع آزمایش  3 : اندازه گیری نیروی محرکه و مقاومت درونی مولد ت

جلسه هفتم

موضوع آزمایش 1 : تحقیق قوانین کیریشهف

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : کلیه ی آزمایشات مربوط به آهن ربا

موضوع آزمایش  2 : بررسی نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی و بررسی دستور دست راست

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده میدان حاصل از جریان در سیم راست و سیم پیچ حلقه ای و سیم لوله

موضوع آزمایش  2 : مشاهده آهنربای الکتریکی

موضوع آزمایش  3 : مشاهده نیروی موجود بین دو سیم حامل جریان

جلسه دهم

موضوع آزمایش  1 : بررسی اثر تغییر شار مغناطیسی در ایجاد جریان القایی ( آزمایش فاراده ) ( بررسی اثر سرعت حرکت آهنربا ، تعداد دور سیم پیچ ، شدت میدان مغناطیسی و بررسی اثر جهت حرکت و جهت میدان در جهت جریان القایی (

موضوع آزمایش  2 : مشاهده انواع ژنراتورها

موضوع آزمایش  3 : تحقیق قانون لنز

 موضوع آزمایش  4 : آشنایی با ترانس ( مبدل (

موضوع آزمایش  5 : اثرخودالقائی

 

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل های جلسات آزمایش شیمی

دروه سه ساله متوسطه نظری

 

 

جلسات انتخاب شده بر اساس 90 دقیقه ویک  هفته  در میان نوشته شده است

همکاران محترم با توجه به وقت و جلسات در اختیار برنامه ریزی نمایند.

 

  

آزمایش های شیمی سال اول دبیرستان

 جلسه اول:مبانی کار عملی در آزمایشگاه

1-آشنائی با محیط آزمایشگاه

2-قوانین و مقررات ایمنی

3-علائم هشدار دهنده

4-آشنائی با وسایل آزمایشگاهی

جلسه دوم:خواص آب

موضوع آزمایش1 : مقایسه چگالی آب و چگالی یخ

موضوع آزمایش 2: مشاهده کشش سطحی آب

موضوع آزمایش 3: قطبی بودن مولکول آب

موضوع آزمایش4 : مقایسه رسانایی الکتریکی آب مقطر .آب معمولی و آب نمک

جلسه سوم:محلول ها

موضوع آزمایش 1:اندازه گیری قابلیت انحلال نمک پتاسیم نیترات

موضوع آزمایش 2: اندازه گیری حجم هوای محلول در آب

 موضوع آزمایش 3: شناسایی اسید و باز (استفاده از معرف های تورنسل –فنل فتالئین .میتل اورانژ.ومعرف یونیور سال14-0)

موضوع آزمایش 4: شناسایی خاصیت اسیدی یا بازیدر یک نمونه مجهول

موضوع آزمایش 5: تعیین PH مواد متداول (که به کمک معرف یو نیور سال 14-0)

موضوع آزمایش6: تعیین PH مواد متداول در یک نمونه مجهول

جلسه چهارم :سختی آب

موضوع آزمایش1:تعیین سختی موقت و دائم آب(اختیاری ویژه دانش آموزان برجسته(

موضوع آزمایش2:تهیه آب سخت  (محلول کلسیم کلرید در آب)و تشخیص آب سخت از آب مقطر  به کمک میزان کف صابون

جلسه پنجم : قوانین گاز ها و هوا

        - مشاهده فشار سنج عقربه ایی آزمایشگاه و روش خواندن فشار هوا} بارومتر توریچلی و تعیین مفهوم فشار اتمسفر( بخارات فوق العاده جیوه سمی است({.

            موضوع آزمایش1:ساخت مانومتر با لوله U وآب رنگی  و مشاهده تغییر فشار هوا  یک بالن 100cc  بر اثر گرم شدن در کف دست  و اندازه گیری تغییر فشار بر حسب سانتی متر آب (O  =   760mm Hg   ( 10mHاندازه گیری  فشار سیستم ها

          موضوع آزمایش2: بررسی اثر فشار بر حجم گازها

          موضوع آزمایش3:بررسی اثر دما بر حجم گازها

موضوع آزمایش5:تعیین در صد اکسیژن هوا(سرنگ ها ی شیشه ای  مورد استفاده باید خیلی روان ومسیر گاز  بطور کامل بدون منفذ باشد).

·        از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد.

جلسه ششم: فلزات ،نا فلزات

1-مقایسه خواص فیزیکی گوگرد و منیزیم(جلا، چکش خواری ، رسانایی الکتریکی و... )

2- مقایسه رسانایی گرمایی فلزات

آزمایش های شیمی سال دوم تجربی و ریاضی و فیزیک

 

                               جلسه اول:مبانی کار عملی در آزمایشگاه

                                      - آشنایی با محیط آزمایشگاه

                                      - قوانین و مقررات ایمنی

                                      - وسایل آزمایشگاهی متداول و طرز کار با آن

                                      جلسه دوم : ( سیر  تاریخ نظریه های اتمی،  آشنایی با ساختار ماده (

                                 موضوع آزمایش 1 : مشاهده تخلیه الکتریکی در اتمسفر ( بوبین رومکورف (

                                موضوع آزمایش 2 : مشاهده تخلیه الکتریکی در سری لامپ های تخلیه

                                موضوع آزمایش 3 : بررسی خواص اشعه کاتدیک . 

                                موضوع آزمایش 4 : نظریه بور ، ومشاهده طیف نشری خطی اتمی در لامپ های گیسلر

           بخشی از نکات ایمنی:

·        کار با ولتاژ بالاو اشعه کاتدی خطرناک است.

·   نمایش فیلم مرتبط:  اشعه کاتدی و ساختار اتم (تهیه شده توسط گروه های آموزشی خراسان رضوی توصیه می شود. (

                                      جلسه سوم : مشاهده طیف نشری خطی اتمی

                موضوع آزمایش1 :آشنایی با  چراغ بونزن،: نکات ایمنی کار با شعله

                موضوع آزمایش2 : آزمایش شعله

                موضوع آزمایش3 : تعیین کاتیون یک نمک مجهول

·        بخارات فلزات و کاتیون های آنها سمی است ، تهویه مناسب لازم است

 جلسه چهارم : بررسی گروهی عناصرفلزی ، بررسی روند تغییرا ت خواص در عناصر یک خانواده فلزی

 موضوع آزمایش 1 : بررسی واکنش پذیری فلزهای گروه اول

 موضوع آزمایش 2 : بررسی واکنش پذیری فلزهای گروه دوم

 این فلزات به شدت واکنش پذیرهستند .مقدار فلزات مورد آزمایش  کمتر از  یک چهارم عدس کافی است.

· استفاده از عینک الزامی است.

 جلسه پنجم : بررسی گروهی عناصر نا فلزی ، بررسی روند تغییرا ت خواص در عناصر یک خانواده نا فلزی

 موضوع آزمایش 1 : مقایسه خواص فیزیکی  هالوژن ها

 موضوع آزمایش 2: مقایسه فعالیت شیمیایی هالوژن ها

 گاز  کلر وبخارات برم، فوق العاده سمی وخطرناک هستند. واکنش زیر هود و با محلول های رقیق انجام  شود. از مایع برم استفاده نکنید ، برای تهیه برم از مخلوط آب ژاول +هیدرو کلریدریک اسید +سدیم برمید  استفاده کنید.

جلسه ششم : : بررسی روندهای تغییرات خواص فلزی و نافلزی در عناصر تناوب

 موضوع آزمایش1: یادآوری و شناسایی اسید و باز به کمک معرف های تورنسل (لیتموس )، فنل فتالنین ، متیل اورانژ 

 موضوع آزمایش 2 : بررسی روندهای تغییرات خواص عناصر تناوب سوم ( اسیدی و بازی /    خواص فلزی و نافلزی) در تهیه منیزیم اکسید و گوگرد دی اکسید از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد. از دانش آموزان بخواهید به شعله حاصل از سوختن منیزیم خیره نشوند.

جلسه هفتم : بررسی ویژگی مواد یونی

موضوع آزمایش 1 : مقایسه قابلیت انحلال   مواد یونی در حلال های قطبی و غیر قطبی نظیر آب و تولوئن

موضوع آزمایش 2 : بررسی رسانایی الکتریکی محلول ها

 جلسه هشتم :آب تبلور

 موضوع آزمایش : تعیین تعداد مولکول های آب تبلورو فرمول یک   نمک آب پوشیده

 نمک باریم کلرید دوآبه برای این واکنش مناسب است ، اما این نمک سمی است

 از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد.

 جلسه نهم : سوختن

موضوع آزمایش 1 : سوختن منیزیم در کربن دی اکسید

از عینک ایمنی  استفاده شود و نکات ایمنی کار با شعله کاملا رعایت گردد.

رفع اشکال  و پاسخ به سئوالات

جلسه نهم :آزمون

 

آزمایش های شیمی سال سوم تجربی و ریاضی فیزیک

 جلسه اول:مبانی کار عملی در آزمایشگاه

 آشنایی با محیط آزمایشگاه

 قوانین و مقررات ایمنی و علائم هشدار دهنده

 وسایل آزمایشگاهی متداول و طرز کار با آن

 گزارش نویسی

 گروه بندی

جلسه دوم : (  بررسی انواع واکنش های شیمیایی)

 واکنش ترکیب :

موضوع آزمایش 1 : ترکیب گاز آمونیاک و گاز کلریدریک

 واکنش سوختن :

موضوع آزمایش 2 : سوختن منیزیم

موضوع آزمایش 3: سوختن گوگرد

 واکنش تجزیه :

موضوع آزمایش4:    بررسی وا کنش کوه آتش نشان         

جلسه سوم: (  بررسی انواع واکنش های شیمیایی2)

 واکنش جا به جا یی یگانه( جانشینی ساده) :

موضوع آزمایش1:   واکنش آهن با سولفات مس و شناسایی مواد واکنش دهنده (Cu2+ ) و فرآورده ( Fe2+ )

موضوع آزمایش 2:    واکنش سیم مسی با محلول رقیق نقره نیترات

 موضوع آزمایش 3: واکنش فلز آلومینیم با محلول مس(И)  سولفا ت

 جلسه چهارم: (  بررسی انواع واکنش های شیمیایی3)

 واکنش جانشینی دوگانه : شناسایی یونهای Pb2+ ، Fe3+ ، Ba2+ ، Ag+

 موضوع آزمایش 1 :   واکنش محلول سرب اا نیترات و محلول پتاسیم یدید

 موضوع آزمایش2: واکنش محلول آهن ااا کلرید با محلول سدیم هیدروکسید

موضوع آزمایش3: واکنش محلول آهن ااا کلرید با محلول پتاسیم تیو سیاناتK SCN

موضوع آزمایش4 : واکنش محلول باریم کلرید و محلول سدیم سولفات

موضوع آزمایش5  : واکنش محلول نقره نیترات و محلول نمک طعام

نکات ایمنی : سرب نیترات ، باریم کلرید سمی هستند و تماس محلول و جامد نیترات نقره با پوست سوختگی قهوه ای رنگی ایجاد می کند

جلسه پنجم : تهیه محلول با غلظت معین1

یادآوری: نکات کار باترازو

یادآوری:  روش کار و استفاده صحیح از  وسایل حجم سنجی(پی پت،استوانه مدرج، بورت، بالن حجمی)

جلسه ششم : تهیه محلول با غلظت معین2

موضوع آزمایش 1 : تهیه محلول های با غلظت معین (یادآوری مفهوم غلظت )

        *        تهیه ml100 محلول سدیم کربنات با غلظت molL-1  05/0

        *        تهیه ml250 محلول مس (II) سولفات با غلظت molL-1  05/

گروه های  دانش آموزان به دو  قسمت شوند یک سری از گروه ها  محلول سدیم کربنات و سری دیگر  محلول مس (II) سولفات را تهیه کنند.

موضوع آزمایش 2 : تهیه محلول رقیق با غلظت معین از یک محلول غلیظ تر با غلظت معین m2v2 = m1v1

تهیه  ml100 محلول 02/0  مول در لیتر پتاسیم دی کرومات از محلول  2/0 مول در لیتر آن

نکته ایمنی: مس اا سولفا ت و پتاسیم دی کرومات سمی و تماس آنها  با پوست آسیب رسان است

جلسه هفتم : سنجش محلول های اسید و باز m2v2= m1v1     

        موضوع آزمایش  1: استاندارد کردن محلول HCl (محاسبه مولاریته آن ) برای دانش آموزان برجسته

 به دست آوردن حجم اسید هیدروکلریک x مولار لازم برای خنثی کردن  cc10 محلول کربنات سدیم 05/0 مولار در حضور معرف

 حجم اسید مصرفی و نقطه ختم عمل با توجه به   PHتغییر رنگ شناساگر متفاوت است  .  معرف  فنل فتالئین در جانشین  شدن اولینH+ ومعرف  متیل اورانژ پس از  جانشین  شدن  دومین  H+   تغییر رنگ می دهد.( محلول1M سدیم کربنات دارای   H=11.6 P  و سدیم هیدروژن کربنات PH=8.3 و کربنیک اسید ناپایدار (CO2+H2O ) PH=4می باشد(.
 

موضوع آزمایش2: تعیین مولاریته محلول سدیم هیدروکسید

به دست آوردن حجم اسید هیدروکلریک  استاندارد( با ملاریته معلوم شده ) لازم  برای خنثی کردن cc10 محلول سود xمولار در حضور معرف  ترجیحاًتورنسل یا فنل فتالئین  و تعیین مولاریته سود

جلسه هشتم: مرو آزمایشها قبلی ،رفع اشکال و آزمون

جلسه نهم : ترمو دینامیک، گرمای واکنش 

 معرفی سیستم های باز ، بسته ، منزوی یا ایزوله  (معرفی گرماسنج ها  و بخش های مختلف یک گرماسنج لیوانی)

بررسی تغییر انرژی داخلی یک سیستم : همراه با  انجام کار روی محیط باشد (با تغییر حجم ودر فشار ثابت (

موضوع آزمایش 1: واکنش اسید هیدروکلریک و روی در یک سیستم ایزوله در فشار ثابت                 H2    +  ZnCl2    ------- 2HCl  +Zn        

بررسی تغییر انرژی داخلی یک سیستم :  در حجم ثابت

موضوع آزمایش:2 واکنش مس اا سولفات وفلز روی در یک سیستم ایزوله در حجم ثابت

موضوع آزمایش 3 : تعیین ظرفیت گرمای ویژه آلومینیم و محاسبه  ظرفیت گرمای مولی آن

جلسه دهم : آنتالپی انحلال

-    بررسی تغییر انرژی داخلی یک سیستم :  در فشار ثابت   

پیشنهاد می شود : برای انجام این آزمایش ها بجای استفاده از گرماسنج لیوانی آزمایشگاه فیزیک، از لوله آزمایش قطور قرار گرفته درداخل ارلن استفاده کنتد.

 موضوع آزمایش 1 : تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج

موضوع آزمایش   2: اندازه گیریH  ∆   دو گرم کلسیم کلرید خشک در cc20 آب

موضوع آزمایش   3: اندازه گیری H  ∆ دو گرم آمونیم نیترات در cc20 آب

 گروه های  دانش آموزان به دو  قسمت شوند یک سری از گروه ها آزمایش تعیین H ∆ مولی  انحلال کلسیم کلراید سری دیگر   H ∆ مولی آمونیم نیترات را انجام دهند.

جلسه یازدهم: آنتالپی2

2.         موضوع آزمایش 1 : اندازه گیری آنتالپی تبخیر آب41                     = H∆

2.         موضوع آزمایش 2 : اندازه گیری آنتالپی ذوب یخ                     60.2= H∆

2.         موضوع آزمایش 3 : اندازه گیری گرمای سوختن اتانول           1371- = H∆

 جلسه دوازدهم: انرژی آزاد گیبس G∆ ) بررسی اجمالی فرآیندهای خودبخودی و غیر خودبخودی)

           * بررسی فرآیندهای خودبخودی  0>  (  S∆T – H∆ = G∆   )

 0       >∆H گرما ده ،         0< T∆S افزایش بی نظمی

موضوع آزمایش1:  انحلال NaOH در آب،

موضوع آزمایش 2:آزمایش تجزیه آمونیوم دی کرومات( کوه آتشفشان)

       0  <∆H گرما گیر ،   0< T∆Sافزایش بی نظمی(  S∆T  < H∆   )

موضوع آزمایش 3:انحلال آمونیم نیترات در آب،

موضوع آزمایش4: تبخیر موادفرار مانند الکل

موضوع آزمایش5: تصعید ید یا تصعید نفتالن

0     >∆H گرما ده ،         0> T∆S کاهش بی نظمی (  S∆T   <     H∆)

موضوع آزمایش 6:انحلال گاز آمونیاک  در آب(آزمایش فواره آمونیاکی)

 * بررسی فرآیندهای غیر خودبخودی      0<  (  S∆T – H∆ = G∆   )

    0<∆H گرما گیر ،           0> T∆S کاهش  بی نظمی

موضوع آزمایش5: انحلال گاز هیدروژن  در آب

جلسه سیزدهم : انحلال پذیری 

موضوع آزمایش 1:تهیه مخلوط تک فازی (مخلوط همگن –محلول) cc 5 آب و cc 5 اتانل را در یک  استوانه  مدرج  cc  100  مخلوط کنید

موضوع آزمایش 2:تهیه مخلوط دو فازی cc5 آب و cc 5روغن مایع   را در  یک قیف جدا کننده  مخلوط کنید

موضوع آزمایش 3:مقایسه انحلال پذیری  مس اا هیدروکسید،  مس اا استات و مس اا نیترات

جلسه چهاردهم: قابلیت انحلال

موضوع آزمایش 1:رسم منحنی قابلیت انحلال   پتاسیم نیترات در2cc آب

موضوع آزمایش 2:تهیه محلول سیر شده و فرا سیر شده  سدیم استات

 موضوع آزمایش 3: مشاهده جدا شدن و رشد  بلور سدیم استات از یک قطره محلول آن ،  روی لام میکرسکوپ

 چلسه پانزدهم :محلول ها

موضوع آزمایش 1: محلول های الکترولیت

موضوع آزمایش 2: اندازه گیری نقطه ی جوش مایع ها

موضوع آزمایش 3: افزایش نقطه جوش و نزول نقطه انجماد در اثر وجود ناخالص

جلسه شانزدهم : کلوئیدها

موضوع آزمایش 1: بررسی خواص کلوئیدها

·        پخش نور ( اثرتیندال )

·        حرکت براونی ذرات کلوئید در زیر میکرسکوپ

·        لخته شدن ( بار الکتریکی ذره های کلوئیدی

موضوع آزمایش 2 : تهیه یک امولسیون خوراکی (تهیه مایونز)

-جدا سا زی به روش  کروماتوگرافی

موضوع آزمایش3: کروماتوگرافی کاغذ

موضوع آزمایش4: کروماتو گرافی ستونی

  جلسه هفدهم : آزمون 

 

 

 

 

 

 

سرفصل های جلسات آزمایش زیست شناسی

دوره سه ساله متوسطه نظری

 

 

 

 آزمایش های زیست شناسی سال اول دبیرستان

جلسه اول

موضوع آزمایش  1 : آشنایی با میکروسکوپ و مشاهده سلول های چوب پنبه

موضوع آزمایش  2 : بررسی اثر دما بر نفوذپذیری انتخابی غشاء

موضوع آزمایش  3 : مشاهده واکوئول های گیاهی

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کوپ میکروسکوپی و اسلاید کروموزم ها

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1 : مقایسه سلول جانوری و گیاهی ( سلول های مخاط دهان و سلول های بشره ی پیاز )

موضوع آزمایش  2: تعیین گروه خونی

موضوع آزمایش  3: مشاهده کوپ های آماده ی سلول های خون

موضوع آزمایش  4: مشاهده کوپ میکروسکوپی باکتری و اسلاید آن

موضوع آزمایش  5: مشاهده مولکول DNA

 

جلسه سوم

موضوع آزمایش  1: بررسی اثر نور و دما بر پدیده فتو سنتز در گیاه آبزی الودآ

موضوع آزمایش  2: تشخیص وجود نشاسته به وسیله محلول ید

موضوع آزمایش  3: بررسی تغییرات PH و دما بر پروتئین ها ( سفیده ی تخم مرغ )

موضوع آزمایش  4: مشاهده برش عرضی برگ ( تاکید روی اپیدرم فوقانی و میان برگ و اپیدرم تحتانی و سلول های نگهبان روزنه )

موضوع آزمایش  5: مشاهده کلروپلاست در برگ الودآ

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشهای زیست شناسی سال دوم تجربی

 

جلسه اول

موضوع آزمایش  1: میکروب ها با ترشح آنزیم های خارج سلولی از مواد غذایی استفاده می کنند.

توجه : با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1: آشنایی با میکروسکوپ و طرز کار آن

موضوع آزمایش2:مشاهده جلبک سبز رشته ای و تک سلولی آب راکد (مشاهده پارامسی  و تشخیص  واکائول های ضربان دار )

موضوع آزمایش 3:مشاهده ساختمان پر و تار عنکبوت به کمک میکروسکوپ

موضوع آزمایش  4 : مشاهده رشته های سلولز در پنبه

جلسه سوم ( هدف آزمایش : مشاهده سلول های گیاهی )

موضوع آزمایش  1 : مشاهده بشره پیاز و پدیده پلاسمولیز در آن

موضوع آزمایش  2 : مشاهده برگ الودا و کلروپلاست های داخل آن

موضوع آزمایش  3 : مشاهده سلول های نگهبان روزنه

جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : تدارک و مشاهده میکروسکوپی ماهیچه مختلط

موضوع آزمایش  2 : تدارک و مشاهده میکروسکوپی استخوان متراکم

جلسه پنجم ( موضوع : بررسی ساختار میکروسکوپی ساقه ی تک لپه و دولپه )

موضوع آزمایش  1 : مشاهده برش عرضی ساقه ی تک لپه و دو لپه

 

 

 

موضوع آزمایش  2 : مشاهده برش عرضی ساقه حسن یوسف و ساقه برگ بیدی و تشخیص باقت های مختلف کوتیکول اپیدروم ، پارنشیم ، کلانشیم و آوندها

موضوع آزمایش  3: مشاهده بافت اسکروئید در میوه گلابی و مقایسه آن با اسکلونشیم در ساقه ی چو بی شده

جلسه ششم ( هدف آزمایش : مشاهده انواع آوندهای چوبی ( مارپیچی ، مخطط و ... ) )

موضوع آزمایش  1 : برش طولی ساقه ( کرفس و حسن یوسف )

موضوع آزمایش  2 : برش عرضی ریشه ( مشاهده پوست ، استوانه مرکزی ، لایه ریشه زا و ... )

جلسه هفتم

موضوع آزمایش  1: اندازه گیری ظرفیت حیاتی شش ها

موضوع آزمایش  2: تغییرات فشار و حجم در مدل قفسه سینه

موضوع آزمایش  3 : مقایسه مقدار دی اکسید کربن در هوای دم و بازدم

موضوع آزمایش  4 : مشاهده کروموپلاست ها در پارانشیم گوجه فرنگی

موضوع آزمایش  5 : مشاهده آمیلوپلاست ها در پارانشیم ساقه سیب زمینی ( بررسی انواع پلاست ها )

جلسه هشتم

موضوع آزمایش  1 : تشریح قلب گوسفند

موضوع آزمایش  2 : تهیه فیلم خون ( گسترش خونی ) و تشخیص انواع گلبول ها

جلسه نهم

موضوع آزمایش  1 : مشاهده گردش خون ماهی

موضوع آزمایش  2 : ساختن آشام سنج

موضوع آزمایش  3 : تشریح کلیه گوسفند

 

 

 

 

آزمایش های زیست شناسی سال سوم تجربی

جلسه اول

موضوع آزمایش  1 : تشریح مغز گوساله

جلسه دوم

موضوع آزمایش  1 : تشریح چشم گوساله

موضوع آزمایش  2 : تعیین حساسیت پوست

موضوع آزمایش  3 : تعیین مناطق چشایی زبان

جلسه سوم

موضوع آزمایش  1 : استخراج DNA از عصاره پیاز

موضوع آزمایش  2 : بررسی بخش های مختلف گل ( پرچم ، مادگی ) نشان دادن گل تک جنسی و دو جنسی

موضوع آزمایش  3 : شناسایی ماکروسکوپی گیاهان تک لپه و دولپه

جلسه چهارم

موضوع آزمایش  1 : مخمر نان چگونه تولید مثل می کنند

موضوع آزمایش  2 : تشخیص اسپروفیت و گامتوفیت خزه و سرخس

موضوع آزمایش  3 : شناسایی مخروط نر و ماده ی کاج ، مشاهده رویان کاج به وسیله استریو میکروسکوپ

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت 20:59  توسط آزمایشگاه مرکزی ابن هیثم ورزنه  |